اسمان و شاخه  

شاخه درخت های بدون برگ و اسمان ابی
6000 * 4000
4K