اش  

اش شعله قلمکار با کشک و پیاز داغ
3072 * 4096
4K