اش شعلع قلمکار  

اش قلمکار با کشک و پیاز داغ
3072 * 3280
2K