اش قلکار  

اش قلمکار و نان بربری روی میز چوبی
3438 * 2196
2K