توپ استار  

توپ استار زرد در پسزمینه تاریک
3120 * 3120
2K