دورهمی ساده تو حیاط خونه  

سفره در فضای سبز حیاط
4160 * 3120
4K