خوشمزه بهاری  

گوجه سبز (الوچه) روی میز چوبی در یک فضای سرسبز
4160 * 3120
4K