گلدان تزئینی سلطنتی در موزه کاخ گلستان   ایران، تهران، موزه کاخ گلستان

گلدان تزئینی سلطنتی در موزه کاخ گلستان
1463 * 3688
2K