کشاورزی  

کشاورزی با لباس سبز در حال کاشت بوته توت فرنگی در خاک
3120 * 4160
4K