رسدخانه  

رسد خانه و گنبد نجوم در فضای سبز
6000 * 4000
4K