بزرگترین بانک عکس به زبان فارسی

نقاشی ایرانی

نقاشی ایرانی

که زمزم و مروه و حجر و صفا اینجاست

که زمزم و مروه و حجر و صفا اینجاست

اسمانِ صحن، غرق در نور توست اقا

اسمانِ صحن، غرق در نور توست اقا

جای جای حرمت خدانماست ای پیام اور توحید

جای جای حرمت خدانماست ای پیام اور توحید

نقش سقف

نقش سقف

نقش فرش

نقش فرش

کاشی کاری سنتی طرح گل و بوته

کاشی کاری سنتی طرح گل و بوته

کاشی کاری سنتی طرح گل و بوته

کاشی کاری سنتی طرح گل و بوته

کاشی کاری

کاشی کاری

گل شمعدانی

گل شمعدانی

مسجد امام خمینی

مسجد امام خمینی

کاشی کاری

کاشی کاری