بزرگترین بانک عکس به زبان فارسی

چای زنجبیلی کنار مردم

چای زنجبیلی کنار مردم

گل پژمرده

گل پژمرده

ما ایستاده ایم

ما ایستاده ایم

برگ سبز

برگ سبز

که زمزم و مروه و حجر و صفا اینجاست

که زمزم و مروه و حجر و صفا اینجاست

اسمانِ صحن، غرق در نور توست اقا

اسمانِ صحن، غرق در نور توست اقا

جای جای حرمت خدانماست ای پیام اور توحید

جای جای حرمت خدانماست ای پیام اور توحید

تعهد 😍😍

تعهد 😍😍

شکوفه بهاری

شکوفه بهاری

گل زرد

گل زرد