بزرگترین بانک عکس به زبان فارسی

ایه تطهیر

ایه تطهیر

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

و ما تو را جز مهر و دوستی برای جهانیان نفرستادیم

و ما تو را جز مهر و دوستی برای جهانیان نفرستادیم

💝💝

💝💝

عاشقانه

عاشقانه

دروازه قران

دروازه قران

بله برون

بله برون

تابلو فلزی ایه قران "مپندارید کسانی که در خدا کشته شده اند، مرده اند"

تابلو فلزی ایه قران "مپندارید کسانی که در خدا کشته شده اند، مرده اند"

سردر موزه دفاع مقدس، ایه "انما یرید الله لیذهب عنکم" (ایه تطهیر)

سردر موزه دفاع مقدس، ایه "انما یرید الله لیذهب عنکم" (ایه تطهیر)