بزرگترین بانک عکس به زبان فارسی

جای جای حرمت خدانماست ای پیام اور توحید

جای جای حرمت خدانماست ای پیام اور توحید

مکه، خانه خدا، بیت الله الحرام

مکه، خانه خدا، بیت الله الحرام