بزرگترین بانک عکس به زبان فارسی

تهران
5312 * 2988
برج میلاد
6000 * 4000