مانورشهری "من ماسک می‌زنم"  

مانور شهری با عنوان &quot;من ماسک می‌زنم&quot; به منظور ترویج فرهنگ شهروندی برای استفاده از ماسک و توقف شیوع ویروس کرونا در اصفهان برگزار شد.</br>
مانور شهری با عنوان "من ماسک می‌زنم" به منظور ترویج فرهنگ شهروندی برای استفاده از ماسک و توقف شیوع ویروس کرونا در اصفهان برگزار شد.