به مناسبت روز ملی جمعیت  

در چند دهه گذشته رشد جمعیت ایران با افت و خیزهای زیادی روبرو شده و میزان زاد و ولد با تغییر الگوهای زندگی دستخوش تغییراتی شده است. این روزها بسیاری از خانواده ها یا از فرزندآوری گریزانند یا به داشتن یک فرزند اکتفا می کنند. مساله ای که در دهه های آینده جمعیت کشور را به سمت پیری خواهد برد.</br>
در چند دهه گذشته رشد جمعیت ایران با افت و خیزهای زیادی روبرو شده و میزان زاد و ولد با تغییر الگوهای زندگی دستخوش تغییراتی شده است. این روزها بسیاری از خانواده ها یا از فرزندآوری گریزانند یا به داشتن یک فرزند اکتفا می کنند. مساله ای که در دهه های آینده جمعیت کشور را به سمت پیری خواهد برد.