مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در نجف آباد  

مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در نجف آباد برگزار شد.</br>
مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان در نجف آباد برگزار شد.