سیاه و سفید   تهران، فرهنگسرا

شاخه درخت و اسمان سیاه و سفید

شاخه درخت و اسمان سیاه و سفید