پیام تشکر از زحمات پزشکان و پرستاران در مبارزه با کرونا