پیاده رو   تهران، فشم

سقف شیروانی و پیاده رو با گل های شمشاد

سقف شیروانی و پیاده رو با گل های شمشاد