سفره حصیر بافی  

سفره حصیر بافی و سبد گل با گل ابی و قرمز و سفید

سفره حصیر بافی و سبد گل با گل ابی و قرمز و سفید