کیک قرمز   ایران، تهران، کافه نخلستان

کیک قرمز مخملی در حال سرو

کیک قرمز مخملی در حال سرو