السلطان علی بن موسی الرضا (ع)   ایران، مشهد، حرم امام رضا علیه السلام

طرح اسلیمی، حرم امام رضا، السلطان علی بن موسی الرضا (ع)

طرح اسلیمی، حرم امام رضا، السلطان علی بن موسی الرضا (ع)