تنه درخت   گیلان، انزلی

تنه درخت بریده شده

تنه درخت بریده شده