حرم عشق   خراسان رضوی، مشهد

حرم اما رضا علیه السلام در شب

حرم اما رضا علیه السلام در شب