شیرینی رشته ایی  

شیرینی رشته ای چیده شده در سینی

شیرینی رشته ای چیده شده در سینی