درخت   ایران، گیلان، سراوان

شاخ و برگ درخت سبز

شاخ و برگ درخت سبز