درخت   ایران، گیلان، سراوان

تنه درخت سر سبز

تنه درخت سر سبز