جوانه روی شاخه درخت  

جوانه و چند برگ روییده روی تنه درخت

جوانه و چند برگ روییده روی تنه درخت