کاروانسرای شاه عباسی   گیلان، کاروانسرای شاه عباشی