رز دور رنگ  

گل رز زیر نور از نزدیک بع بکگراند روشن

گل رز زیر نور از نزدیک بع بکگراند روشن