کوه  

منظه پاییزی کوه جنگلی با درخت های زرد در هوای ابری و زمین خیس

منظه پاییزی کوه جنگلی با درخت های زرد در هوای ابری و زمین خیس