کوفته تبریزی  

کوفته تبریزی در ظرف ابی

کوفته تبریزی در ظرف ابی